Секретаријат

Пријем странака:

Канцеларија број 329, од 9.30 до 13.30 (ИЗУЗЕВ ПОНЕДЕЉКА)

Телефон: 024/626-889, 024/626-865

E-mail: info@suarhiv.co.rs

Особе задужене за рад са странкама:

  • Санела Плетикосић
  • sanela.pletikosic@suarhiv.co.rs
  • Невенка Бероња
  • nevenka.beronja@suarhiv.co.rs

Поступак
Коришћење архивске грађе за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица (за регулисања радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања) врши се преко Секретаријата Историјског архива Суботица (канцеларија бр. 329). Захтев за издавање уверења, овереног преписа или копије подноси се у писаном облику, уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала. Архив издаје оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува.