Korišćenje arhiva i bibliotekarskog materijala


Dostupnost

Arhivska građa fondova i zbirki Istorijskog arhiva Subotica dostupna je korisnicima direktno putem čitaonice Arhiva, kao i indirektno kada se po zahtevima pravnim i fizičkim licima po osnovu zakona o kulturnim dobrima, Zakona o opštem upravnom postupku, kao i na osnovu drugih normativa izdaju uverenja, potvrde o činjenicama sadržanim u arhivskoj građi, ili se izdaju overne kopije dokumenata. Arhivska građa dostupna je zainteresovanim još i putem izlaganja na izložbama, kao i po objavljenim publikacijama.

Stranim državljanima arhivska građa dostupna je tek nakon dobijene saglasnosti za korišćenje od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu.


Čitaonica

Radno vreme čitaonice za arhivsku građu i knjižni fond:

Utorak 9.30 - 13.30
Sreda 9.30 - 13.30
Četvrtak 9.30 - 13.30
Petak 9.30 - 13.30

Način korišćenja arhivske građe u čitaonici Arhiva regulisan je Pravilnikom o načinu korišćenja arhivske građe. Za dalje informacije kliknite ovde.


Fondovi i zbirke

U skladu sa aktom o osnivanju i po Zakonu o kulturnim dobrima Istorijski arhiv Subotica evidentira, vrši preventivnu zaštitu, prikuplja, preuzima, čuva, stručno sređuje i obrađuje, daje na korišćenje i publikuje pokretna kulturna dobra, tj. registraturski materijal i arhivsku građu, a koja je svrstana po stvaraocima u fondove i zbirke. Arhiv raspolaže sa nešto više od 5.000,00 dužnih metara arhivske građe i registraturskog materijala koja je svrstana u 446 fondova i zbirki. Svrstani su po rednom broju. Registra fondova i zbirki, posle naziva slede granične godine tvorca fonda, te arhivske građe.

  Za uvid u spisak fondova i zbirki kliknite ovde.


Biblioteka

Biblioteka Arhiva svrstana je u specijalni tip biblioteka. Specijalnost se ogleda u tome što fond knjiga tretira uske teme iz oblasti istorije i srodnih društvenih nauka, a ipak većim delom vezanih za istoriju arhivskog područja (Severnobački okrug – opštine Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš), odnosno prati i dopunjuje arhivsku građu koju arhiv čuva. Bibliotečki fond čine delom i publikacije koje su izdvojene iz fondova pohranjenih u Arhivu, a dopunjava se kupovinom, putem razmene sa drugim srodnim ustanovama i u vidu poklona. Knjige i periodika, u nešto većem obimu od 5.000 naslova, dostupne su korisnicima u čitaonici Arhiva radnim danima od 9:30 do 13:30 časova.

Korisnici bibliotečkog fonda evidentiraju se putem matičnog lista, a pomoću registara (predmetni, imenski) odabrane knjige daju se na korišćenje putem obrazaca (zahteva i reversa). Po potrebi putem zahteva za kopiranje izrađuju se korisnicima i fotokopije. Bibliotečki fond se može koristiti isključivo u čitaonici Arhiva.