Читаоница

Канцеларија број 326 на трећем спрату Градске куће

Телефон: 024/626-868

Контакт:

Радно време Читаонице:

  • Уторак 9.30 - 13.30
  • Среда 9.30 - 13.30
  • Четвртак 9.30 - 13.30
  • Петак 9.30 - 13.30

Архивска грађа и библиотечки материјал могу да се користе, у зависности од њиховог смештаја, у Читаоници Архива.

Архивска грађа се може користити након добијеног одобрења за коришћење архивске грађе о којем Решењем одлучује директор Архива или овлашћено лице.

Истраживачима су на располагању научно-информативна средства (водичи, инвентари, индекси, каталози, пописи) на основу којих се одабира и наручује архивска грађа за истраживање. Услови и начин коришћења архивске грађе и библиотечког материјала утврђени су Законом о културним добрима и Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и библиотечког материјала. Историјски архив Суботица за потребе корисника, обавља фотокопирање архивске грађе, скенирање и снимање дигиталним фотоапаратом, уз финансијску надокнаду према ценовнику који можете преузети овде.

Корисници који објаве публикацију за чије писање је коришћена архивска грађа ИАСу дужни су да најмање један примерак предају Архиву.

Архивска грађа није доступна ако:

  • стваралац, дародавац, депонент или продавац писмено постави ограничења;
  • Стручни савет Архива утврди да се може користити само под посебним условима;
  • ако је у тако лошем стању да постоји опасност од још већег оштећења при употреби.

Архивска грађа се не издаје на коришћење:

  • док се налази на сређивању, обради, конзервацији и рестаурацији, коричењу, микрофилмовању, изложби или припреми за публиковање;
  • уколико се ради о раритетима архивалија и књижног фонда, издвојеној грађи, оштећеним документима и књигама, као и о грађи од изузетног значаја, уместо њих користе се фотокопије или на други начин репродуковани материјал;
  • уколико је архивска грађа објављена и снимљена, уместо ње користе се публикације, односно микрофилмови

ПОПИС ЗБИРКИ И ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СУБОТИЦА

Библиотека

Библиотека Архива сврстана је у специјални тип библиотека. Њен фонд књига обрађује уске теме из области историје и сродних друштвених наука, а ипак већим делом везаних за историју архивског подручја (Севернобачки округ – општине Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош), односно прати и допуњује архивску грађу коју архив чува. Библиотечки фонд чине делом и публикације које су издвојене из фондова похрањених у Архиву, а допуњава се куповином, путем размене са другим сродним установама и у виду поклона. Један од најважнијих делова фонда Библиотеке чини периодика из области архивистике и историографије.

Књиге и периодика доступне су корисницима преко читаонице Архива. Корисницима је доступан именски и предметни картотечки регистар књига. По потреби путем захтева за копирање израђују се корисницима и фотокопије. Библиотечки фонд се може користити искључиво у читаоници Архива, под истим условима коришћења као и за архивску грађу.

Формулари везани за коришћење архивске грађе