Čitaonica

Kancelarija broj 326 na 3. spratu Gradske kuće

Telefon: 024/626-868

Kontakt:

Radno vreme Čitaonice:

  • Utorak 9.30 - 13.30
  • Sreda 9.30 - 13.30
  • Četvrtak 9.30 - 13.30
  • Petak 9.30 - 13.30

Arhivska građa i bibliotečki materijal mogu da se koriste, u zavisnosti od njihovog smeštaja, u Čitaonici Arhiva.

Arhivska građa se može koristiti nakon dobijenog odobrenja za korišćenje arhivske građe o kojem Rešenjem odlučuje direktor Arhiva ili ovlašćeno lice.

Istraživačima su na raspolaganju naučno-informativna sredstva (vodiči, inventari, indeksi, katalozi, popisi) na osnovu kojih se odabira i naručuje arhivska građa za istraživanje. Uslovi i način korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala utvrđeni su Zakonom o kulturnim dobrima i Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala. Istorijski arhiv Subotica za potrebe korisnika, obavlja fotokopiranje arhivske građe, skeniranje i snimanje digitalnim fotoaparatom, uz finansijsku nadoknadu prema cenovniku koji možete preuzeti ovde.

Korisnici koji objave publikaciju za čije pisanje je korišćena arhivska građa IASu dužni su da najmanje jedan primerak predaju Arhivu.

Arhivska građa nije dostupna ako:

  • stvaralac, darodavac, deponent ili prodavac pismeno postavi ograničenja;
  • Stručni savet Arhiva utvrdi da se može koristiti samo pod posebnim uslovima;
  • ako je u tako lošem stanju da postoji opasnost od još većeg oštećenja pri upotrebi.

Arhivska građa se ne izdaje na korišćenje:

  • dok se nalazi na sređivanju, obradi, konzervaciji i restauraciji, koričenju, mikrofilmovanju, izložbi ili pripremi za publikovanje;
  • ukoliko se radi o raritetima arhivalija i knjižnog fonda, izdvojenoj građi, oštećenim dokumentima i knjigama, kao i o građi od izuzetnog značaja, umesto njih koriste se fotokopije ili na drugi način reprodukovani materijal;
  • ukoliko je arhivska građa objavljena i snimljena, umesto nje koriste se publikacije, odnosno mikrofilmovi

POPIS ZBIRKI I FONDOVA ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA

Biblioteka

Biblioteka Arhiva svrstana je u specijalni tip biblioteka. Njen fond knjiga obrađuje uske teme iz oblasti istorije i srodnih društvenih nauka, a ipak većim delom vezanih za istoriju arhivskog područja (Severnobački okrug – opštine Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš), odnosno prati i dopunjuje arhivsku građu koju arhiv čuva. Bibliotečki fond čine delom i publikacije koje su izdvojene iz fondova pohranjenih u Arhivu, a dopunjava se kupovinom, putem razmene sa drugim srodnim ustanovama i u vidu poklona. Jedan od najvažnijih delova fonda Biblioteke čini periodika iz oblasti arhivistike i istoriografije.

Knjige i periodika dostupne su korisnicima preko čitaonice Arhiva. Korisnicima je dostupan imenski i predmetni kartotečki registar knjiga. Po potrebi putem zahteva za kopiranje izrađuju se korisnicima i fotokopije. Bibliotečki fond se može koristiti isključivo u čitaonici Arhiva, pod istim uslovima korišćenja kao i za arhivsku građu.

Formulari vezani za korišćenje arhivske građe