Korištenje arhivskog gradiva i bibliotečnog materijala


Dostupnost
Arhivsko gradivo fondova i zbirka Povijesnog arhiva Subotica dostupna je korisnicima izravno putem čitaonice Arhiva, kao i indirektno kada se po zahtjevima pravnim i fizičkim osobama na temelju Zakona o kulturnim dobrima, Zakona o općem upravnom postupku, kao i na temelju drugih normativa izdaju uvjerenja, potvrde o činjenicama sadržanim u arhivskom gradivu ili se izdaju ovjerene preslike dokumenata. Arhivsko gradivo dostupno je zainteresiranim još i putem izlaganja na izložbama, kao i po objavljenim publikacijama.

Stranim državljanima arhivsko gradivo dostupno je tek nakon dobivene suglasnosti za korištenje od Pokrajinskog tajništva za kulturu i javno informiranje

Čitaonica

Radno vrijeme čitaonice za arhivsko gradivo i knjižni fond:

Utorak 9:30 - 13:30
Srijeda 9:30 - 13:30
Četvrtak 9:30 - 13:30
Petak 9:30 - 13:30

Način korištenja arhivskog gradiva u čitaonici Arhiva reguliran je Pravilnikom o načinu korištenja arhivskog gradiva. Za dodatne informacije kliknite ovdje.


Fondovi i zbirke

Sukladno aktu o osnutku i Zakonu o kulturnim dobrima Povijesni arhiv Subotica evidentira, obavlja preventivnu zaštitu, prikuplja, preuzima, čuva, stručno sređuje i obrađuje, daje na korištenje i publicira pokretna kulturna dobra, tj. registraturni materijal i arhivsko gradivo, a koje je svrstano po stvarateljima u fondove i zbirke. Arhiv raspolaže s nešto više od 5.000 dužnih metara arhivskog gradiva i registraturnog materijala koje je svrstano u 446 fondova i zbirki. Svrstani su po rednom broju registra fondova i zbirki, nakon naziva slijede granične godine tvorca fonda, te arhivskog gradiva.

  Za uvid u popis fondova i zbirki kliknite ovdje.


Knjižnica

Biblioteka Arhiva svrstana je u specijalni tip biblioteka. Specijalnost se ogleda u tome što fond knjiga tretira uske teme iz oblasti povijesti i srodnih društvenih znanosti, a ipak većim dijelom vezanih za povijest arhivskog područja (Sjeverno-bački okrug – općine Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš), odnosno prati i dopunjuje arhivsko gradivo koje Arhiv čuva. Bibliotečni fond čine dijelom i publikacije koje su izdvojene iz fondova pohranjenih u Arhivu, a dopunjava se kupovinom, putem razmjene s drugim srodnim ustanovama i u vidu poklona. Knjige i periodika, u nešto većem obimu od 5.000 naslova, dostupni su korisnicima u čitaonici Arhiva radnim danima od 9,30 do 13,30 sati.

Korisnici bibliotečnog fonda evidentiraju se putem matičnog lista, a pomoću registara (predmetni, imenski) odabrane knjige daju se na korištenje putem obrazaca (zahtjeva i reversa). Po potrebi putem zahtjeva za kopiranje izrađuju se korisnicima i preslike. Bibliotečni fond se može koristiti isključivo u čitaonici Arhiva.